وقتی فردی از شخصی مالی را طلب دارد ؛ عمدتا این مطالبات دو شکل دارند : 

موجب سندی عادی مثل فاکتور، رسید یا هر سند مکتوب دیگر. بدیهی است که اگر این اسناد به امضای بدهکار رسیده باشد آن سند معتبر است و در محاکم قابل پیگیری است .

به موجب اسناد تجاری از قبیل چک و سفته

همان طوری که می دانید چک و سفته از اسناد بسیار رایجی هستند که افراد بابت بدهی خود به طلبکار می پردازند یا بابت خریدهای خود به فروشنده پرداخت می کنند. تفاوت عمده این اسناد تجاری با اسناد عادی امتیازات قانونی است که قانونگذار برای دارنده آنها در نظر گرفته است . برای مثال خسارت تاخیر تادیه که در مطالبات عادی عمدتا قابل دسترسی نیست یا به سادگی نمی توان به آن دست یافت در چک به تصریح قانون قابل مطالبه است و دادگاه نیز باید به خسارت تاخیر پرداخت بدهکار مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حکم نماید . البته این امتیازات قانونی به این یک مورد منحصر نمی شود و می توانید تفصیل آنها را در گزاره های تصویری حامی دنبال کنید و از آنها آگاه شوید . 

نکته : طلبکار ممکن است هیچ سند مکتوبی نداشته باشد اما این به معنای عدم امکان وصول به حق او نیست. هرچند سند کار را آسان می سازد اما از دریافت مطالبات فاقد سند خود نیز مایوس نشوید. برای رسیدن  به نتیجه راه های حقوقی بسیاری وجود دارد که می توانید از خدمات ما استفاده کنید.