همان طوری که مشخص است موضوع اصلی در این دعاوی ملک (ساخته شده یا بدون سازه و بنا) می باشد. دعاوی رایج ملکی عبارتند از :

اثبات مالکیت و تنظیم سند و تحویل مبیع

در این دعوا فرد مدعی می شود که مالک ملکی است یا آن را خریده است اما فروشنده حاضر نیست به تعهدات خود عمل کند و سند ملک را به نام او تنظیم نمی کند یا ملک را به او تحویل نمی دهد. بدیهی است که اثبات این دعوا با مدارکی چون قرارداد مکتوب یا شهادت شهود و دیگر مستندات امکان پذیر است .

تخلیه

این دعوا در زمانی طرح می شود که بین طرفین قراردادی (قرارداد اجاره) منعقد شده باشد و مستاجر بعد از انقضای قرارداد ملک را تخلیه نکند و آن را تحویل موجر ندهد . بنابراین وجود قرارداد و توافق بین اصحاب دعوا ضروری این دعوا است . در قراردادهای بعد از سال 1376 در صورت تنظیم قانونی قرارداد و امضای دو شاهد تخلیه فوری صورت خواهد گرفت .

خلع ید

این دعوا در زمانی طرح می شود که بدون اذن و به شکلی غاصبانه ملک ، خانه ، باغ یا هر مال #غیرمنقول شما را تصرف می کند . با این دعوا دادگاه فرد را الزام به تخلیه می نماید. در املاک شریکی هرچند محکوم علیه از تصرف ملک خلع می شود اما به فرد مقابل نیز تحویل نمی شود و در اصل ملک قفل (پلمپ) میشود تا تکلیف بین دو شریک مشخص شود .